2015-07-18

Status prawny

STATUT
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. poz.199).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ( Dz. U. Nr 223, poz.1869, ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490, ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1489, ze zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1257, ze zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. poz. 1257, ze zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 1157, ze zm.).

 

I. Postanowienia ogólne:

 

§ 1.

 1. Pełna nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku, ul. 3 Maja 20.
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku zwana dalej "Poradnią" jest publiczną placówką oświatową.
 3. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Pułtuski.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

II. Zakres działania:

§ 2.

 1. Terenem działania Poradni jest powiat pułtuski, który obejmuje miasto i gminę Pułtusk oraz gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

§ 3.

 1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 2. Poradnia udziela także pomocy dzieciom od momentu urodzenia, nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu pułtuskiego.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.
 4. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 5. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4.

 1. Poradnia jest jednostką budżetową, która prowadzi samodzielną obsługę księgowo –finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Poradnia działa w oparciu o roczny plan finansowy.

 

III. Cele i zadania

 

§ 5.

 1. Celem działalności Poradni jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 6.

 1. Do zadań Poradni należy w szczególności:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży:
   1. diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;
  2. efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
   1. wydawanie opinii,
   2. wydawanie orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
   3. objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
   4. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
  3. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegającej w szczególności na:
   1. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
   2. udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
   3. udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,
   4. pomoc, o której mowa w ust. 3, jest udzielana w szczególności w formie:
    • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
    • terapii rodziny,
    • grup wsparcia,
    • prowadzenia mediacji,
    • interwencji kryzysowej,
    • warsztatów,
    • porad i konsultacji,
    • wykładów i prelekcji,
    • działalności informacyjno-szkoleniowej;
  4. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, polegających w szczególności na:
   1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
    • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej,
    • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
    • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
   2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przesz przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
   3. współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego, albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
   4. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych lub wychowawczych,
   5. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
   6. prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
   7. udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,
   8. pomoc, o której mowa w ust. 4, jest udzielania w szczególności w formie:
    • porad i konsultacji,
    • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
    • udział w spotkaniach rad pedagogicznych,
    • warsztatów,
    • grup wsparcia,
    • wykładów i prelekcji,
    • interwencji kryzysowej,
    • działalności informacyjno – szkoleniowej,
   9. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
  5. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegające w szczególności na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki (obligatoryjnie od 2016 r.).
 2. Pracownicy Poradni realizują zadania także poza siedzibą Poradni, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 3. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 4. Organizacja i zakres współpracy uzależniony jest od specyfiki problemów oraz indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

 

IV. Opiniowanie i orzekanie

 

§ 7.

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
 2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 3. Osoba składająca wniosek, o której mowa w ust. 2, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 5. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 2, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 6. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.
 7. Opinia Poradni zawiera:
  1. oznaczenie poradni wydającej opinię;
  2. numer opinii;
  3. datę wydania opinii;
  4. podstawę prawną wydania opinii;
  5. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia,
  6. jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;
  7. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;
  8. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;
  9. wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;
  10. wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;
  11. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
  12. podpis dyrektora Poradni.
 8. W przypadku gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza.
 9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

§ 8.

 1. W Poradni działa Zespół Orzekający, zwany dalej "Zespołem", który wydaje:
  1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie;
  2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży;
  4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zespół powołuje dyrektor Poradni.
 3. W skład zespołu wchodzą:
  1. dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;
  2. psycholog;
  3. pedagog;
  4. lekarz.
 4. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.
 5. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami".
 6. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
 7. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści Poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu.
 8. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.
 9. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
 10. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 11. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
 12. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
 13. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
 14. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 15. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 16. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 17. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 18. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
 19. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 20. Do postępowania w sprawach o wydanie orzeczeń stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

V. Organy Poradni i ich kompetencje

 

§ 9.

 1. Organami Poradni są:
  1. Dyrektor Poradni;
  2. Rada Pedagogiczna.
 2. Każdy z organów Poradni posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 3. Organy Poradni dążą do zapewnienia bieżącej wymiany informacji i współpracy w podejmowanych działaniach.

 

§ 10.

 1. Poradnią kieruje dyrektor, powołany zgodnie z trybem przewidzianym w odrębnych przepisach.
 2. Dyrektor Poradni w szczególności:
  1. kieruje bieżącą działalnością Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. prowadzi politykę kadrową i sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;
  4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  5. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni;
  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

§11.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników.
 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania pracowników Poradni;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Poradni;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.

 

§12.

 1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Poradni.
 4. Rada pedagogiczna realizuje zadania w oparciu o regulamin, który stanowi podstawę jej pracy.

 

§ 13.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Poradni;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Poradni.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych;
  4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 3. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni.
 4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Poradni.

 

§ 14.

 1. W Poradni funkcjonują zespoły nauczycielskie powoływane na początku każdego roku szkolnego po diagnozie potrzeb placówki.
 2. Pracą zespołu kieruje lider wyłoniony w drodze głosowania przez członków zespołu.
 3. W przypadku, gdy rola lidera wymaga określonej wiedzy lub umiejętności może go powołać Dyrektor.
 4. Zebrania zespołu są protokołowane, ale w sytuacji poruszania danych wrażliwych można odstąpić od szczegółowych zapisów w protokole.
 5. Zespoły pracują według planu sporządzonego na dany rok szkolny lub okres, na który zostały powołane.
 6. Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół, w uzgodnieniu z dyrektorem.
 7. Na koniec każdego roku szkolnego dokonuje się podsumowania pracy zespołu, monitoringu oraz przestawia rekomendacje.

 

§ 15.

 1. W przypadku sporu między organami Poradni ustala się co następuje:
  1. podjęcie negocjacji przez zainteresowane strony;
  2. w przypadku nie wygaśnięcia sporu wystąpienie o jego rozstrzygnięcie do organu prowadzącego Poradnię.

 

VI. Organizacja Poradni i zadania pracowników

 

§ 16.

 1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych:
  1. psychologów;
  2. pedagogów;
  3. logopedów;
  4. doradców zawodowych.
 2. W Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być zatrudnieni lekarze i inni specjaliści.
 3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy.

 

§ 17.

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi:
  1. sekretarza Poradni;
  2. głównego księgowego;
  3. kierownika gospodarczego;
  4. referentów;
  5. pracowników gospodarczych.
 2. Pracownicy administracji prowadzą bieżącą obsługę biurowo-kancelaryjną, kadrową i księgowo-finansową Poradni.
 3. Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za utrzymanie w czystości budynku Poradni.

 

§ 18.

 1. Pracownicy pedagogiczni Poradni realizują zadania statutowe w oparciu o indywidualny przydział obowiązków.
 2. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni obejmuje w szczególności:
  1. prowadzenie specjalistycznych diagnoz, w tym w środowisku szkolnym i domowym;
  2. opracowywanie dokumentacji z badań diagnostycznych;
  3. udzielanie konsultacji, porad i wskazówek dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom;
  4. prowadzenie specjalistycznych form pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami;
  5. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej;
  6. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  7. współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami;
  8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
  9. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
  10. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w placówkach oświatowych.
 3. Pracownicy pedagogiczni Poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

 

§ 19.

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.)
 2. W sprawach pracowniczych nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

 

§ 20.

 1. Szczegółową organizację działania Poradni określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia danego roku, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni.
 2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 3. Arkusz organizacji Poradni zawiera dane dotyczące: liczby pracowników Poradni, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, terenu działania Poradni.

 

§ 21.

 1. Poradnia prowadzi:
  1. terminarz zajęć, badań i konsultacji;
  2. dokumentację badań - teczki indywidualne badanych;
  3. rejestr kart indywidualnych;
  4. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia i adres zamieszkania;
  5. rejestr wydawanych opinii i rejestr wydawanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy wykazu alfabetycznego, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;
  6. księgę protokołów z posiedzeń zespołu orzekającego;
  7. księgę protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej; indywidualne dzienniki pracy wykonanej przez pracowników pedagogicznych.
 2. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni oraz rejestr wydawanych opinii czy rejestr wydawanych orzeczeń może być prowadzona także w formie elektronicznej.

 

§ 22.

Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 23.

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się